Bán Số Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :02-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
02-07-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
01-07-20Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
268
30-06-20Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
230
29-06-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
209
28-06-20Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
27-06-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
26-06-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
267
25-06-20Bình Định: 98,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
282
24-06-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
23-06-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
247
22-06-20TT Huế: 73,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
21-06-20Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 10
Trúng Kon Tum240
20-06-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
249
19-06-20Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai251
18-06-20Bình Định: 44,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
17-06-20Đà Nẵng: 09,
Khánh Hòa: 89
Trúng Khánh Hòa239
16-06-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
15-06-20TT Huế: 19,
Phú Yên: 40
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
14-06-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
273
13-06-20Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
12-06-20Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
11-06-20Bình Định: 58,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
214
10-06-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
09-06-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
235
08-06-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
07-06-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
06-06-20Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
05-06-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
230
04-06-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 23
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
215
03-06-20Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng250
02-06-20Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
241
01-06-20TT Huế: 21,
Phú Yên: 78
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260