Bán Số Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :02-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
02-07-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
01-07-20Đà Nẵng: 328,919,
Khánh Hòa: 917,413
Trúng 328 Đà Nẵng,
Trúng 917 Khánh Hòa
545
30-06-20Đắc Lắc: 690,409,
Quảng Nam: 504,795
Trúng 504 Quảng Nam493
29-06-20TT Huế: 342,360,
Phú Yên: 557,151
Trúng 557 Phú Yên831
28-06-20Kon Tum: 158,708,
Khánh Hòa: 604,965
Trúng 158 Kon Tum390
27-06-20Đà Nẵng: 043,759,
Quảng Ngãi: 032,007,
Đắc Nông: 483,007
Trúng 043 Đà Nẵng,
Trúng 032 Quảng Ngãi
401
26-06-20Gia Lai: 540,437,
Ninh Thuận: 352,703
Trượt338
25-06-20Bình Định: 653,726,
Quảng Trị: 050,463,
Quảng Bình: 093,043
Trúng 653 Bình Định,
Trúng 050 Quảng Trị,
Trúng 093 Quảng Bình
431
24-06-20Đà Nẵng: 247,068,
Khánh Hòa: 606,582
Trúng 247 Đà Nẵng,
Trúng 606 Khánh Hòa
398
23-06-20Đắc Lắc: 257,577,
Quảng Nam: 384,411
Trúng 257 Đắc Lắc,
Trúng 384 Quảng Nam
522
22-06-20TT Huế: 100,585,
Phú Yên: 524,186
Trúng 100 TT Huế228
21-06-20Kon Tum: 701,835,
Khánh Hòa: 817,326
Trúng 701 Kon Tum,
Trúng 817 Khánh Hòa
721
20-06-20Đà Nẵng: 297,764,
Quảng Ngãi: 686,857,
Đắc Nông: 044,099
Trúng 297 Đà Nẵng,
Trúng 686 Quảng Ngãi,
Trúng 044 Đắc Nông
566
19-06-20Gia Lai: 806,865,
Ninh Thuận: 948,909
Trúng 806 Gia Lai,
Trúng 948 Ninh Thuận
349
18-06-20Bình Định: 985,512,
Quảng Trị: 618,464,
Quảng Bình: 344,870
Trúng 985 Bình Định,
Trúng 618 Quảng Trị,
Trúng 344 Quảng Bình
414
17-06-20Đà Nẵng: 937,299,
Khánh Hòa: 547,099
Trúng 547 Khánh Hòa179
16-06-20Đắc Lắc: 268,466,
Quảng Nam: 648,690
Trúng 268 Đắc Lắc,
Trúng 648 Quảng Nam
168
15-06-20TT Huế: 413,035,
Phú Yên: 469,600
Trúng 413 TT Huế,
Trúng 469 Phú Yên
555
14-06-20Kon Tum: 548,830,
Khánh Hòa: 619,592
Trúng 548 Kon Tum,
Trúng 619 Khánh Hòa
563
13-06-20Đà Nẵng: 487,661,
Quảng Ngãi: 360,610,
Đắc Nông: 113,919
Trúng 487 Đà Nẵng,
Trúng 360 Quảng Ngãi,
Trúng 113 Đắc Nông
657
12-06-20Gia Lai: 582,386,
Ninh Thuận: 924,978
Trúng 582 Gia Lai793
11-06-20Bình Định: 812,443,
Quảng Trị: 886,065,
Quảng Bình: 574,785
Trúng 812 Bình Định,
Trúng 886 Quảng Trị,
Trúng 574 Quảng Bình
582
10-06-20Đà Nẵng: 385,700,
Khánh Hòa: 640,064
Trúng 385 Đà Nẵng,
Trúng 640 Khánh Hòa
442
09-06-20Đắc Lắc: 346,349,
Quảng Nam: 853,051
Trúng 346 Đắc Lắc,
Trúng 853 Quảng Nam
497
08-06-20TT Huế: 592,876,
Phú Yên: 136,465
Trúng 592 TT Huế,
Trúng 136 Phú Yên
559
07-06-20Kon Tum: 638,669,
Khánh Hòa: 523,340
Trúng 638 Kon Tum,
Trúng 523 Khánh Hòa
869
06-06-20Đà Nẵng: 745,551,
Quảng Ngãi: 488,065,
Đắc Nông: 685,863
Trúng 745 Đà Nẵng,
Trúng 488 Quảng Ngãi,
Trúng 685 Đắc Nông
599
05-06-20Gia Lai: 076,438,
Ninh Thuận: 354,312
Trúng 076 Gia Lai,
Trúng 354 Ninh Thuận
309
04-06-20Bình Định: 814,742,
Quảng Trị: 741,141,
Quảng Bình: 681,134
Trúng 814 Bình Định,
Trúng 741 Quảng Trị
593
03-06-20Đà Nẵng: 324,158,
Khánh Hòa: 992,355
Trúng 324 Đà Nẵng,
Trúng 992 Khánh Hòa
571
02-06-20Đắc Lắc: 790,060,
Quảng Nam: 793,525
Trúng 790 Đắc Lắc451
01-06-20TT Huế: 396,684,
Phú Yên: 553,888
Trúng 553 Phú Yên537