Bán Số Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :02-07-20



Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số




Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
02-07-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
01-07-20Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
358
30-06-20Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
342
29-06-20TT Huế: 54,
Phú Yên: 20
Trúng Phú Yên368
28-06-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
343
27-06-20Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
336
26-06-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
340
25-06-20Bình Định: 93,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 63
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
350
24-06-20Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
330
23-06-20Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
22-06-20TT Huế: 74,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
369
21-06-20Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
363
20-06-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
353
19-06-20Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 10
Trúng Ninh Thuận325
18-06-20Bình Định: 02,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
17-06-20Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
356
16-06-20Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 66
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
327
15-06-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 00
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
359
14-06-20Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
370
13-06-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 13
Trúng Đắc Nông333
12-06-20Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
328
11-06-20Bình Định: 51,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
391
10-06-20Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
370
09-06-20Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 66
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
307
08-06-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 16
Trượt367
07-06-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
308
06-06-20Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
364
05-06-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
04-06-20Bình Định: 60,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 07
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
371
03-06-20Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
330
02-06-20Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
370
01-06-20TT Huế: 86,
Phú Yên: 09
Trúng Phú Yên369